Összefoglalók

THAN MŰHELY ÉS EMLÉKTÁBOR

Komplex tehetséggondozó program középiskolásoknak

2017. január-május


KÉZIRAT
Major Lenke, Bagány Ágnes
RÉSZLETEK

Than műhely és Than Emléktábor

1. A THAN MŰHELY ÉS EMLÉKTÁBOR ELNEVEZÉSŰ PROGRAM BEMUTATÁSA

1.1. A program célja
A program megnevezése: Than műhely és Than Emléktábor. Komplex tehetséggondozó program középiskolásoknak. A megvalósításra 2017. január és május között került sor. A pályázat tárgyát képező program a természettudományos és térbeli-vizuális kompetenciák erősítése céljából jött létre.
A program folytatását képezi a 2015-ben először megrendezett Than Emléktábornak. A tábor célja a középiskolások tehetségsegítése, érdeklődésének felkeltése, valamint a pályaválasztás segítése volt. A tábor megvalósításával a részvevő helyi és magyarországi középiskolás tanulók lehetőséget kaptak a Than fivérek munkásságához kapcsolódó művészeti és tudományos területek megismerésére. A Than Emléktábor hagyományteremtő szándékkal indult, és az idén megvalósított program ennek a hagyománynak a jegyében jött létre. A Pro Scientia Natuare Alapítvány 2014-ben és 2015-ben kezdte meg a középiskolásokkal illetve az általános iskolásokkal a tehetségsegítő foglalkozásokat a Than Emlékházban. Fontos kiemelni, hogy az előző időszakban megvalósított természettudományos és művészeti témájú foglalkozásokhoz képest, az idei évi programok tervezésnél inkább a Than Emlékház szellemiségéhez próbáltunk közelebb kerülni, ezért lett kiemelt téma a restaurálás és gyógynövényismeret, és ezáltal a vegyészeti ágazatot igyekeztünk előtérbe helyezni. A kémiai ismeretek ugyanolyan fontosak, mint bármi más. A kémia egyre inkább mostohagyereke az oktatásnak. Még a többi természettudományos tárgyak között is háttérbe szorul. De vajon tud-e valaki valamit mutatni a környezetében, aminek nincs köze a kémiához? Biztosan nem tud olyan, a mindennapi életben használt eszközt, anyagot mutatni, aminek közvetlenül vagy közvetve ne lenne köze a kémiához. Nehezen lehetne olyan területét mutatni a gazdaságnak, amelynek ne lenne köze a kémiához, még a biogazdálkodás sem létezhet kémiai ismeretek nélkül, az idei évben ezért is foglalkoztunk a vegyészeti ágazatokkal.
A Than műhely és emléktábor az emlékház névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikák feldolgozásával a középiskolás fiatalok olyan ismereteket és tapasztalatokat szereznek, melyre a formális iskolai oktatás során nincs lehetőségük. A műhelyekben és emléktáborban a középiskolás tanulóknak olyan természettudományos és művészeti jellegű tehetségsegítő foglalkozásokat kínáltunk, amelyek az épület névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikákat dolgoznak fel. A program célja a tanulók természettudományos és képzőművészeti kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientiációjuk segítése. A program további célja a tudományos és művészeti életpálya népszerűsítése, valamint a tudományok és művészetek kapcsolatának, szétválaszthatatlanságának erősítése.
1.2. A program helyszíne
A műhely és emléktábor helyszíne az óbecsei Than Emlékház, mely térségünkben szellemiségével és interaktív jellegű felszereltségével, egyedülálló módon egészíti ki az általános- és középiskolai oktatást.
A Than Emlékház Óbecse két világhírű szülöttének, Than Mórnak, a világhírű festőnek és Than Károlynak, a híres vegyésznek, akadémikusnak a szülőháza helyén épült, és rendeltetése szerint a tudományok és a művészetek bemutatására és népszerűsítésére szolgál. A műemléképület egyben kortörténeti, városképi, turisztikai és kulturális örökségi jelleggel is bír. Az épület tartami gazdagságához hozzájárul a ház szülötteinek méltó emléket állító két emlékszoba, a tudományos interaktív park több mint 30 eszköze, és Than Mór festményeinek reprodukciói.

Cím: Than Emlékház Óbecse, Than fivérek utca 5-7.
1.3. A program felépítése
A program kétszer 34 órás, összesen 68 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó programként került megvalósításra. A program a restaurálás témaköre mentén két kompetencia, a természettudományos-kémiai és a térbeli-vizuális képességek területének fejlesztését egyaránt célozta.
A természettudományos-kémiai és a képzőművészeti-műtárgyvédelmi műhelyek két, egymással párhuzamosan működő egységet képeztek, egymást kiegészítő tevékenységeket folytatva. A foglalkozások során megszerzett tudás segítségével a tanulók alkalmassá váltak arra, hogy bekapcsolódjanak valós műtárgyak restaurálásba, és megszerezzék első szakmai tapasztalataikat a műtárgyvédelem terén.
A műhelymunkák megvalósítása eredményeképpen tárgyiasult alkotások jöttek létre. A tanulók részt vettek egy-egy egyszerűbb restaurálási munkálatban, kerámia, papír, textil és fém alapanyagú alkotások javításában. A műhelyekben folyó munkát a csoportmunka, kooperatív módszer és kísérletezés jellemezte, amely lehetővé tette, hogy a résztvevő tanulók felszabadultan, kreatívan vegyenek részt a választott műhely foglalkozásaiban. A foglalkozások közötti szüneteket szórakoztató, játékos tanulással gazdagítottuk, amit az emlékház interaktív játékparkja és demonstrátorai biztosítottak.
A műhelymunkák mellett 3 napos bentlakásos szaktábor megrendezésére is sor került a projekt keretein belül, 2017. április 21-23. között. A tábor során és a műhelymunkák egyes foglalkozásain a projektben résztvevő tanulók a megszerzett tudásuk birtokában, szakemberek bevonásával több restaurálási, helyreállítási munkálatban is részt vettek. A tanulók a program során megismerkedtek a különböző alapanyagú tárgyak restaurálásival, mint a:
 1. Textilrestaurálás (a szál, fonal és szövés megismerése, textilből készült tárgyak konzerválása);
 2. Szilikátrestaurálás (régészeti leletek, cserépedények kiegészítése);
 3. Papírrestaurálás (papírfajták megismerése, papíröntés, -mosás, -ragasztás és - fűzés: szétesett könyv restaurálása);
 4. Ezüsttárgyak restaurálása (fizikai és kémiai módszerek alkalmazása a fémtárgyak restaurálásában)
A műhelymunkák és a tábor során készült munkákat a projekt végén egy kiállítás keretén belül mutatták be a nagyközönségnek, május 20-án, a Múzeumok Éjszakája program alkalmával, a Than Emlékházban.
1.4. A programban résztvevő tanulók célcsoport, és a tehetségazonosítás szempontjai
A Than műhelybe és Than emléktáborba olyan középiskolás tanulókat vártunk, akik Than Károly és Than Mór munkássághoz kacsolódóan, a kémia és a képzőművészet iránt mutatnak érdeklődést, és ezeken a területeken értek el kimagasló eredményeket eddigi tanulmányaik során. A tanulók iskolájuk javaslata alapján tudtak bekapcsolódni a programba. Térségünk középiskoláit, gimnáziumait keressük meg, hogy végezzék el a tanulók beválogatását a programba, hiszen az iskolák hiteles információkkal rendelkeznek a tanulók képességeire, kreativitására és motivációjára vonatkozóan, ezért a tanulók tehetségazonosítását és beválogatását a felkért középiskolák fogják elvégezni. A beválogatás során elsőbbséget élveznek azok a fiatalok akik eddigi tanulmányaik során a kémia és a képzőművészet terén értek el kimagasló eredményeket, de figyelembe vesszük a tanulók érdeklődési területét, motiváltságát és kreativitását is.
A programba összesen 4 középiskola 26 tanulója (8 fiú és 18 lány) jelentkezett. 16 első osztályos, 6 másodikos, 3 harmadikos és 3 negyedikes tanuló vesz részt a programban. A résztvevők érdeklődési területétől függően 2 műhelyben dolgoztak. A tanulók a következő iskolákból érkeztek:
 • Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta
 • Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola, Óbecse
 • Műszaki Iskola, Óbecse
 • Óbecsei Gimnázium.
1.5. A programban résztvevő szervezetek
A program megvalósítója: Than Fivérek Értelmiségi Kör, Óbecse
Támogató: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyító: Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
Együttműködő partnerszervezet: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta
1.5.2. A program megvalósítója
A program megvalósítója a Than Fivérek Értelmiségi Kör, Óbecse. A Than Fivérek Értelmiségi Kör székházaként is szolgáló Than Emlékház egyedülálló szellemiségével, kiállításaival és interaktív felszereltségével kiváló helyszín tehetséggondozó programok lebonyolítására, melyre számos példa volt az elmúlt két év során. A Pro Scientia Nature Alapítvány is több tehetségsegítő programot szervezett ezen a helyszínen, többek között tehetségnapot, multidiszciplináris tudományos műhelyt, de általános iskolások számára tehetséggondozó műhelyek is működnek itt.
1.5.3. Együttműködő partnerszervezet
A projekt megvalósításában együttműködő szervezet a Pro Scientia Naturae Alapítvány Zenta. Az alapítványt 2009-ben hozta létre a zentai Kertészek Egyesülete civil szervezet, azzal a céllal, hogy komoly feladatvállalással hozzájáruljon térségünk vidékének és agráriumának fejlesztéséhez. Tevékenységét oktatási programok megszervezése, kutatási és fejlesztési projektek lebonyolítása, kapcsolatépítés és piackutatás terén fejti ki. Az elmúlt évek során a tehetségpontként is működő alapítvány a Nemzeti Tehetség Program keretén belül több tehetséggondozást elősegítő programot valósított meg. Többek között a magyarországi és szerbiai oktatási és felsőoktatási intézmények együttműködésével egy autentikus helyszínen, a zentai Szalmaházában szervezte meg a megújuló energiaforrásokat népszerűsítő és bemutató szaktáborát.
A Pro Scientia Naturae Alapítvány 2013-tól több sikeres tehetséggondozásra irányuló programot valósított meg a Than Emlékházban, amely indokolja az alapítvány bevonását jelen pályázati programba. A partnerszervezet feladata, hogy a program megvalósítása során a korábbi középiskolások részére szervezett tehetségsegítő programokban szerzett szakmai tapasztalait megossza a program megvalósítójával.
1.5.4. A program támogatói
A programot támogató szervezet a Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolítója pedig az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. A támogatási célok, támogatott tevékenységek funkciója a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.
A projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg, a a köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása kategórán belül. A Nemzeti Tehetség Program program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
1.6. A program megvalósításában résztvevő szakemberek
A program megvalósításában többéves szakmai és tehetséggondozói tapasztalattal rendelkező oktatók, szakemberek vettek részt.
Szórád Endre okleveles vegyészmérnök, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémiatanára. Szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat vezet. A program keretén belül a kémia csoport vezető előadója és a Than emléktábor egyik szakmai vezetője.

Dr. Korhecz Papp Zsuzsanna a Szabadkai Városi Múzeum főrestaurátora, múzeumi tanácsosa, közreműködésével kerül sor a projekt képzőművészeti és műtárgyvédelmi témájú foglalkozásainak megvalósítására. A Than emléktábor egyik szakmai vezetője.

Id. Lengyel László képzőművészet szakos tanár, iparművész, az Óbecsei Városi Múzeum munkatársa, restaurátora. Részt vesz a projekt képzőművészeti foglakozásainak szervezésében és megvalósításában. A Than emléktáborban a régészeti leletek, cserépedények kiegészítését mutatta be.

Gyurik Melinda könyvrestaurátor, könyveket, térképeket, okleveleket restaurál, a Szabadkai Történelmi Levéltár és a Szabadkai Városi Múzeum volt munkatársa. A Than emléktáborban a papír alapú műtárgyak restaurálásásának szakmai vezetésével bíztuk meg.

Kollár Karolina okleveles vegyész, Sulc Barta Szilvia műszaki menedzser a Than Emlékház demonstrátorai és programszervező munkatársai. Mindketten több tehetséggondozó program megvalósításában vettek már részt. A projekt során többek között a foglalkozások közötti szüneteket gazdagító játékos, szórakoztató programok szervezését végzezték.

Major Lenke és Bagány Ágnes, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar asszisztensei, a programban pedagógusként vettek részt, és a program tehetségsegítő eredményeinek kiértékelését végzik.

Kulcsár Sarolta pedagógus, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkoordinátoraként az alapítvány tehetségsegítő programjaiban vesz részt. Jelen projektet az alapítvány eddigi szakmai tapasztalatainak megosztásával segíti.
1.7. A Than műhely és emléktábor program plakátja

Than műhely és Than Emléktábor

3.1. A Than műhely és emléktábor program bemutatójának plakátja

Than műhely és Than Emléktábor

3. A PROGRAM EREDMÉNYEI

A műhelymunkák és a tábor során a következő alkotások helyreállításában vettek részt a tanulók:
 1. Ismeretlen ezüstműves: Koronák 18. század, trébelt ezüstlemez (a dunaföldvári egykori ferences templom Páduai Szent Antal képének tartozéka)
 2. Római kori kancsó töredéke, 3-4 század, kerámia (a Szabadkai Városi Múzeum régészeti gyűjteményéből)
 3. Díszkeret, 19. század, fa, krétamassza (a Szabadkai Városi Múzeum művészeti gyűjteményéből)
Ezeket az alkotásokat egy kiállítás formájában mutatták be a tanulók a nagyközönségnek május 20-án a Than Emlékházban, a Múzeumok Éjszakáján. A rendezvény során a programban részt vevő tanulók bemutatták a programot és részletesen beszámoltak az alkotások helyreállításának menetéről is.

5. PILLANATKÉPEK A PROGRAMRÓL

A programról készült képek galériája megtekinthető a következő weboldalon: http://than.rs/programok-galeria64.

6. A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A Pro Scientia Naturae Alapítvány 2013-tól több sikeres tehetséggondozásra irányuló programot valósított meg a Than Emlékházban, amely indokolja az alapítvány bevonását jelen pályázati programba. A partnerszervezet feladata, hogy a program megvalósítása során a korábbi középiskolások részére szervezett tehetségsegítő programokban szerzett szakmai tapasztalatait megossza a program megvalósítójával. A Than műhelyekben és Than emléktáborban a középiskolás tanulóknak kínáltunk olyan természettudományos és művészeti jellegű tehetségsegítő foglalkozásokat, amelyek az épület névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikákat dolgoznak fel.
A projekt tehetségsegítő foglalkozásai az óbecsei Than Emlékházban kerültek megtartásra. Az emlékház névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikák feldolgozásával a középiskolás fiatalok olyan ismereteket és tapasztalatokat szereztek, melyre a formális iskolai oktatás során nincs lehetőségük. A program célja teljesült, amely a tanulók természettudományos és képzőművészeti kompetenciáinak fejlesztésére vonatkozott, továbbá pályaorientációjuk segítésére és a Than Emléktábor hagyományának megőrzésére.
A program további célja volt a tudományos és művészeti életpálya népszerűsítése, valamint a tudományok és művészetek kapcsolatának, szétválaszthatatlanságának erősítése. A műhelyek egymást erősítve és kiegészítve működtek, úgy, hogy közösen konkrét alkotásokat hoztak létre. A műhelyekben folyó munkát a csoportmunka, kooperatív módszer és kísérletezés jellemezte, amely lehetővé tette, hogy a tanulók felszabadultan, kreatívan aktív szereplőivé váltak a foglalkozásoknak. A szünetekben szórakoztató, játékos tanulásra volt lehetőség, amit az emlékház interaktív játékparkja és demonstrátorai biztosítottak.
A tanulók érdeklődve vettek részt az egyszerűbb restaurálási munkálatokban, mégpedig kerámia, papír, textil és fém alapanyagú alkotások javítása volt a feladatuk, melyeket a projekt végén egy kiállítás keretén belül mutattunk be a Múzeumok Éjszakáján. Résztvevő tanulóink olyan új, speciális ismeretekhez jutottak a kémia és a képzőművészet területén, melyekre a formális iskolai oktatás során nincs lehetőségük.
Than Károly kezdte,mi folytatjukTHAN KÁROLY KEZDTE,
MI FOLYTATJUK


Komplex tehetséggondozó program
általános iskolások részére

2017. február-június
KÉZIRAT
Major Lenke, Bagány Ágnes
RÉSZLETEK

1. A THAN KÁROLY KEZDTE, MI FOLYTATJUK ELNEVEZÉSŰ PROGRAM BEMUTATÁSA

1.1. A program célja
A program megnevezése: Than Károly kezdte, mi folytatjuk. Komplex tehetséggondozó program általános iskolások részére. A megvalósításra 2017. február és június között került sor. A pályázat tárgyát képező program a matematikai, a természettudományos, a technikai, a digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése céljából jött létre.
A programmal az óbecsei Than Emlékház, egyik névadójának, Than Károlynak munkásságához kapcsolódva kívántuk a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat segíteni. Az általános iskolák felső osztályos tanulói a kémiai ismereteik bővítése mellett betekintést nyertek a gyógyszerészetbe és a gyógynövénytanba.
A projekt keretén belül a pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerkedtek a kémia szerepével a gyógyszerészetben és megszerezték a témával kapcsolatos első szakmai tapasztalataikat is. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik eredményeként a műhelyekben kozmetikai termékeket, gyógyszeralapanyagokat és teakeverékeket készítettek, melyeket egy termékbemutató keretén belül mutattak be és szakmailag ismertettek az érdeklődő közönségnek. Az üzemlátogatással kiegészített műhelymunkák segítették a tanulók természettudományos és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését és pályaorientációját is.
1.2. A program helyszíne
A projekt műhelymunkái során a formális iskolai tanulás helyett élményszerű tanulási lehetőséget nyújtottunk azoknak a diákoknak, akik a természettudományok, elsősorban a kémia iránt mutatnak érdeklődést. Ezt a célt szolgálja a helyszínválasztás is. A program műhelymunkáinak helyszíne ugyanis a az óbecsei Than Emlékház volt. A Than Emlékház szellemiségének, tartalmi gazdagságának és felszereltségének köszönhetően alkalmas térségünk általános- és középiskolai oktatásának kiegészítésére.
A Than Emlékház Óbecse két világhírű szülöttének, Than Mórnak, a világhírű festőnek és Than Károlynak, a híres vegyésznek, akadémikusnak a szülőháza helyén épült, és rendeltetése szerint a tudományok és a művészetek bemutatására és népszerűsítésére szolgál. A műemléképület egyben kortörténeti, városképi, turisztikai és kulturális örökségi jelleggel is bír. Az épület tartami gazdagságához hozzájárul a ház szülötteinek méltó emléket állító két emlékszoba, a tudományos interaktív park több mint 30 eszköze, és Than Mór festményeinek reprodukciói.

Cím: Than Emlékház Óbecse, Than fivérek utca 5-7.
1.3. A program felépítése
A program háromszor 34 órás, tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó programként került megvalósításra. A program három egymással együttműködő, egymást kiegészítő, Than Károly munkásságának témájához kötődő műhelyunka során valósult meg. Célunk olyan kísérletező-kutató jellegű foglalkozások megvalósítása volt, amelyekben a diákok a tanulást (siker)élményként élhették meg a foglalkozások során. A műhelymunkák során a pályaválasztás előtt álló fiatalok a kémia területén bővíthették tudásukat, megismerkedtek a kémia szerepével a gyógyszerészetben és megszerzik első szakmai tapasztalataikat is. A program a gyógynövények témaköre mentén két kompetencia, a természettudományos és a szakmai képességek területének fejlesztését egyaránt célozta.
A műhelymunkák megvalósítása eredményeképpen több gyógynövény alapanyagú termék készült. Gyógynövények, kozmetikai alapanyagok felhasználásával különféle testápoló készítményeket és teakeverékeket állítottak elő a tanulók. Az elkészült termékeket termékbemutató keretén belül mutatták be az érdeklődő közönségnek.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a műhelymunkák során megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatok mellett, közvetlen környezetünkben működő jó példákat tekintsenek meg a választott témakörben. Ennek kapcsán a következő, pályaorientációt is segítő, 1 napos üzemlátogatásokat valósítottuk meg:
 • Alltech Serbia üzem Zenta: itt a tanulók megnézhették a termelési folyamatot az adalékanyagokat és élesztőt gyártó vállalatban, ugyanakkor alkalmuk volt arra is, hogy megtekintsék az üzem termelési és a kutatólaboratóriumát is.
 • Menta Padé vállalat, Csóka: a nagy hagyománnyal és modern technológiával rendelkező gyógynövény-feldolgozó üzemben a tanulók a termelési folyamatot valamint a vállalat gyógyhatású kozmetikai készítményeit ismerhették meg.
Az üzemlátogatással kiegészített műhelymunkák segítették a tanulók természettudományos és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését és pályaorientációját is.
A progamban pedagógus bevonásával figyelemmel kísértük a tanulók aktivitását, érdeklődését az elméleti előadások és gyakorlati megoldások iránt. Külön hangsúlyt fektettünk a tanulók kreativitásának, ötletgazdagságának megismerésére mint a tehetségkoncepciók fontos alkotóelemeire. Minderről visszajelzést küldünk az érintett iskoláknak a pedagógus által készített kézirat és egy kisfilm formájában.
1.4. A programban résztvevő tanulók célcsoportja, és a tehetségazonosítás szempontjai
A program célcsoportját térségünk általános iskoláinak 6., 7. és 8. osztályos tanulói képezték. A tervezett műhelymunkák résztvevőit célzottan szólítottuk meg, felkeresve térségünk általános iskoláit. A projekt tervezett műhelymunkáiba elsősorban a kémia iránt érdeklődő, és ezen a területen kimagasló eredményt elérő tanulókat igyekeztünk bekapcsolni. A tanulók iskolájuk javaslata alapján vettek részt a programban. Az iskolák megfelelő információkkal rendelkeznek a tanulók képességeire, kreativitására és motivációjára vonatkozóan, ezért a tanulók tehetségazonosítását és beválogatását a felkért iskolák végezték el. A beválogatás során elsőbbséget élveztek azok a diákok akik eddigi tanulmányaik során a természettudományok, elsősorban a kémia terén értek el kimagasló eredményeket, de figyelembe vettük a tanulók érdeklődési területét, motiváltságát és kreativitását is.
A 3 tervezett műhely munkájába összesen 29 tehetségígéret (14 fiú és 15 lány) jelentkezett. Közülük 10 tanuló hatodik osztályba, 8 tanuló hetedik osztályba, 11 tanuló pedig nyolcadik osztályba jár. A tanulók a következő iskolákból érkeztek:
 • Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse
 • Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse
 • Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve
 • Sever Đurkić Általános Iskola, Óbecse
 • Zdravko Gložanski Általános Iskola, Óbecse.
1.5. A programban résztvevő szervezetek
A program megvalósítója: Than Fivérek Értelmiségi Kör, Óbecse
Támogató: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyító: Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
Együttműködő partnerszervezet: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta
1.5.4. A program támogatói
A programot támogató szervezet a Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolítója pedig az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. A támogatási célok, támogatott tevékenységek funkciója a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.
A projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg, a matematikai, a természettudományos, a technikai, a digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben tehetséggondozó kategórián belül. A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
1.6. A program megvalósításában résztvevő szakemberek
A program megvalósításában többéves szakmai és tehetséggondozói tapasztalattal rendelkező oktatók, szakemberek vettek részt.

Gyenge Csilla a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémia szakos tanára. A programban a kémia témájú foglakozások előadójaként vett részt.

Szórád Endre okleveles vegyészmérnök, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémiatanára. Szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat vezet. Nyolcadik éve szervezője a Kárpát-medencei kémiatábornak. Jelen program megvalósulását szakmailag segítette azáltal, hogy a kémia csoport szakmai vezetője volt.

Pivnički Kúti Kornélia okleveles gyógyszerész, aktív szerepet vállal a Than Emlékház tehetségsegítő és tudománynépszerűsítő foglalkozásaiban. A tehetséggondozó programban a gyógyszerészeti témájú foglalkozásokat vezette.

Horák Kornél biológia szakos tanár, a SZIE Kertésztudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozatának konzulens tanára. Szakterülete a gyógynövények kutatása. A programban a gyógynövényekkel kapcsolatos tematikák feldolgozását bíztuk rá a gyógynövényismeret műhelyben.

Kollár Karolina okleveles vegyész, Sulc Barta Szilvia műszaki menedzser a Than Emlékház demonstrátorai és programszervező munkatársai. Mindketten több tehetséggondozó program megvalósításában vettek már részt. A projekt során a foglalkozások közötti szüneteket gazdagító játékos, szórakoztató programok szervezését végzték.

Major Lenke és Bagány Ágnes, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar asszisztensei, a programban pedagógusként vettek részt, és a program tehetségsegítő eredményeinek kiértékelését végzik.

Kulcsár Sarolta pedagógus, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkoordinátoraként az alapítvány tehetségsegítő programjaiban vesz részt. Jelen projektet az alapítvány eddigi szakmai tapasztalatainak megosztásával segítette.
1.7. A Than Károly kezdte, mi folytatjuk program plakátja

Than műhely és Than Emléktábor

4. PILLANATKÉPEK A PROGRAMRÓL

A programról készült képek galériája megtekinthető a következő weboldalon: http://than.rs/programok-galeria65

5. A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A program legfontosabb célja volt a tehetséges tanulóink matematikai, természettudományos, technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése. Az idei évben Than Károly munkásságához kapcsolódva leginkább a vegyészet a gyógyszerészet és a gyógynövénytan került fókuszba. A gyerekek a folyamatok aktív részesévé válhattak, azáltal hogy több használható végtermék volt a befektettetett munka gyümölcse. A vezető szakemberek segítségével önállóan készítettek különböző kozmetikai termékeket, gyógynövény palántákat neveltek, és kémiai kísérleteket végeztek. Az élmény alapú oktatás segítséget nyújt a tehetséges tanulók természettudományos érdeklődésének megtartásában. A program irányt mutat az intézményes oktatási formáknak. A jövő tehetséges tanulóinak csakis ilyen és ehhez hasonló formában tudjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a hazai középfokú és felsőoktatás készen áll az új kihívásokra, és fel tudja venni a versenyt a külföldi intézményekkel.
A program pedagógiai célja teljes mértékben megvalósult, amely arra irányult, hogy élményszerű tanulási formával ismerkedjenek meg azok a tanulók, akik a természettudományok, elsősorban a kémia iránt érdeklődnek. A gyerekek nyitottak voltak az új módszertani tartalmakra, együttműködtek szakembereinkkel, aktív résztvevőként sajátították el az alapvető gyógyszerészeti, kertészeti és kémiai technikákat.
Néhány tanuló véleménye a programról:
 • Okosodtunk, meg sokat megtanultunk a gyógynövényekről, az ültetésükről, és ki is próbálhattuk. Nagyon tetszett, hogy haza is vihettük az elkészített szépségápolási termékeket, és gyógynövény palántákat, így otthon a szüleinknek is megmutathatjuk, hogy mivel foglalkoztunk a délelőtt folyamán. Jól szórakoztunk, tanultunk és ismerkedtünk, a tanárok sokat foglalkoztak velünk, kitűnően megszervezett minden.
 • Nekem legjobban a gyárlátogatás tetszett. Érdekes volt belülről látni, az Alltech épületet, főleg, hogy a közelében lakom. Érdekes volt hogy csak üzemi védőfelszerelésben tudtunk belépni bizonyos helyiségekbe, és teljes betekintést kaptunk a gyártási folyamatokba. Azt is megtudtuk, hogy az élesztő egy hagyományos és természetes gyógyszer. Sokat jelent számomra, hogy részt vehettem a programban, szeretem a kémiát, és ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben.