Az Emlékházat mindenki saját felelősségére látogathatja.
Az Emlékház látogatása kizárólag belépőjeggyel és a Házirend betartásával történhet.
Az Emlékház épületébe érkező vendégek belépését nyilvántartjuk.
Az Emlékházat, előadásainkat, rendezvényeinket érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. Ez alól kivételt képeznek az ingyenes programok.
A 6 éves kor alatti gyerekek csak szülői vagy kísérői felügyelettel vehetik igénybe eszközeinket! Az ő számukra ingyenes a belépés.
Felnőtteknek szóló rendezvényeink látogatását iskoláskor (6 éves kor) alatt nem javasoljuk. A kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat.
Az elővételben vásárolt jegyeket kérjük érkezésükkor felmutatni, később nem áll módunkba elfogadni.
Az Emlékház fenntartja a rendezvényei tekintetében a lemondás jogát.
Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.
Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett.
Vakvezető kutya kivételével állatot, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb, életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, vagy anyagot tilos behozni az Emlékház területére.
Közlekedési eszközt (pl. kerékpár, roller, kismotor, görkorcsolya, gördeszka, stb.) tilos behozni az épületbe.
Ételt, italt behozni és fogyasztani nem szabad.
Az Emlékház egész területén szigorúan tilos a dohányoznás.
Láthatóan alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy az épületet nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. A biztonsági szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből való távozásra felszólítani. Felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
Nem elfogadható viselkedés a durvaság, hangoskodás, verekedés, mások veszélyeztetése.
A látogató köteles az Emlékház helyiségeit rendeltetésszerűen használni, ügyelni a rendre és a tisztaságra.
Az előírásoknak és utasításoknak megfelelően kell kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, kiállított anyagot.A kiállított eszközök szétszedése és rongálása szigorúan tilos. Az egyes játékokhoz tartozó alkatrészeket kérjük a játék befejezését követően tegyék eredeti helyükre.
Az Emlékház területén elhagyott értéktárgyakért az Emlékház nem vállal felelősséget. Éppen ezért kérjük ékszereket és más értéktárgyakatt ne hozzanak magukkal. Személyes tárgyaikat elhelyezhetik az öltözőben található megőrzőszekrényekben.
Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi épségének, valamint az emlékház és mások vagyonának, illetve az épületnek, berendezésnek és eszközöknek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani az Emlékház dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
Az Emlékház dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. Bármilyen rendkívüli történést észlelnek, kérjük, hogy azonnal jelezzék azt az Emlékház dolgozóinak.
Az Emlékház látogatói és dolgozói által készített fotók és videofelvételek az Emlékház tulajdonát képezik, bármely médiumban való megjelenítése az Emlékház kizárólagos joga.Az Emlékházban készült felvételek felhasználásához – a személyesjogi kérések figyelembevételével- a Házirend elfogadásával a látogatók hozzájárulnak, utólagos anyagi követelések kizárásáva, előzetes felkérés nélkül is.

A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink segítségét.

Javaslataikat, tanácsaikat szívesen fogadjuk.
Észrevételeiket, véleményüket bejegyezhetik a Vendégkönyvünkbe.